KARTKA WIELKANOCNA – KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„KARTKA WIELKANOCNA 2024 ZROBIONA LEPSZA NIŻ KUPIONA”

 1. ORGANIZATOR

Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie

 1. TEMAT:

Kartka okolicznościowa „Święta Wielkanocne”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.

 1. CEL:

Propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 1. UCZESTNICY:

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 3-14 z terenu Gminy Ścinawa i zorganizowany zostanie w 3 kategoriach wiekowych:

 • I dzieci w wieku 3-6 lat
 • II dzieci w wieku 7-9 lat
 • III dzieci w wieku 10-12 lat
 • IV dzieci w wieku 13-14 lat5.5. WARUNKI KONKURSU
 • Każdy uczestnik może nadesłać 1 kartkę;
 • Autorem kartki może być tylko jedna osoba;
 • Technika wykonania prac jest dowolna;
 • Format kartki nie może być mniejszy niż A5 i nie większy niż A4;
 • Każda kartka musi posiadać na odwrocie trwale zamieszczone dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
 • Kartki, na których nie będzie w/w danych nie zostaną ocenione prze jury.
 1. TERMIN:

Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury i Biblioteki w Ścinawie ul. Kościuszki 1 do dnia 15 marca 2024 roku.
7. NAGRODA

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję, która wyłoni laureatów konkursu.
 • Prace przechodzą na własność organizatora, który ma prawo wykorzystać je jako Kartki Świąteczne jednostek gminnych oraz jako materiał do wystawy świątecznej.
 • Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ctik.scinawa.pl
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 marca podczas 12. Ścinawskich Kaziuków.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 1. USTALENIA DODATKOWE
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do prac, przetwarzanie danych osobowych autorów prac, a także wykorzystanie wizerunku autorów prac dla potrzeb organizacji i promocji konkursu.
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Kartka Wielkanocna 2024 – Karta zgłoszenia

Kartka Wielkanocna 2024 – REGULAMIN KONKURSU

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *