RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Męcik

CKiB Tel. (76)845 79 17

Dodatkowe informacje

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr tel. (76) 845 79 17 lub adresem e-mail: kadry@ctik.scinawa.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO), tj. na podstawie zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • e)prawo do przenoszenia danych;
 • f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.