RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Męcik

CTiK Tel. (76)845 79 17

Dodatkowe informacje

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr tel. (76) 845 79 17 lub adresem e-mail kadry@ctik.scinawa.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO), tj. na podstawie zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zajęć w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ścinawie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 8. a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 9. b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 10. c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 11. d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 12. e)prawo do przenoszenia danych;
 13. f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.