NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA – KONKURS 2023

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2023”

 1.  Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

 1. Cele konkursu:
 • Pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.
 • Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych.
 • Prezentacja talentów plastycznych.

3.Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych w kategoriach:

 • Kategoria I: przedszkole;
 • Kategoria II: O- II klasa szkoły podstawowej;
 • Kategoria III: III – V klasa szkoły podstawowej;
 • Kategoria IV: VI – VIII klasa szkoły podstawowej;
 • Kategoria V: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach 21×30 (kartka formatu A4, nie składana).
 • Kartka winna być wykonana w dowolnej technice (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne), bez życzeń.
 • W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji i wykonanych przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.
 • Jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę, a do dekoracji należy wykorzystać jedną stronę kartki A4
 1. Kryteria oceny

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

 •  poziom artystyczny wykonanej pracy
 •  oryginalność,    
 •  estetykę wykonania prac,
 •  pomysłowość, wkład pracy,
 •  stopień nawiązania do tradycji.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, kategoria. Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami, starannie i czytelnie.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie organizatorom oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.

 1. Termin składania prac:

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) należy składać do dnia 6 grudnia 2023r. do godz. 15.00 w sekretariacie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1.

Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs plastyczny na świąteczną kartkę bożonarodzeniową” prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja wyłoni najciekawsze prace – miejsca od I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienia zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 17 grudnia 2023r..

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej CTiK – www.ctik.scinawa.pl Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechodzą na własność organizatora. Kartki będą wykorzystane do reprodukowania w celach popularyzatorskich, jako okolicznościowe, promujące CTiK oraz Gminę Ścinawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie CTiK w Ścinawie

Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Kartka Bożonarodzeniowa 2023 – karta zgłoszenia

Regulamin Kartka Bożonarodzeniowa 2023

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *