Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kontakt

 

Dodatkowe informacje

Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://ctik.scinawa.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Kulak, adres poczty elektronicznej promocja.ctik@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 845 79 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Kultury i Biblioteki w Ścinawie, ul. T. Kościuszki 1 jest częściowo przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Budynek usytuowany jest na parterze.

 • wejście do części budynku jest utrudniony przez 2 stopnie,
 • budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne,
 • dostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem
 • korytarze, przejścia i drzwi wewnętrzne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • dostępna toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • można wejść do budynku z psem asystującym,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących – aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie,

Adres: ul. T. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa,

wysłać e-mail na adres: sekretariat@ctik.scinawa.pl,

skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na nr tel.: 76 845 79 17,

skontaktować się osobiście, zgłaszając się do siedziby CKiB w godzinach od 7:00-16:00.