ZAPYTANIE OFERTOWE – ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ 2024

Ścinawa, dnia 11 marca 2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień́ publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zmianami) zwracamy się̨ z zapytaniem ofertowym o cenę̨ dostaw/ usług /

 1. Dane Zamawiającego:

Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie
ul. Kościuszki 1
59-330 Ścinawa
tel. 76/845-79-17

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprez masowych:
 • „DNI ŚCINAWY” która odbędzie się̨ w dniach 1-2 czerwca 2024 roku

– 01.06.2024 r. (sobota) 16:00 – ok. 01:00 (9 godzin)

– 02.06.2024 r. (niedziela) 16:00 – ok. 24:00 (8 godzin)

 • „ŚCINAWSKI BLUES NAD ODRĄ” który odbędzie się̨ w dniach 19-20 lipca 2024r.

– 19.07.2024 r. (piątek) 16:00 – ok. 01:00 (9 godzin)

– 20.07.2024 r. (sobota) 13:00 – ok. 1:00 (12 godzin)

 • DOŻYNKI GMINNE, które odbędą̨ się̨ w dniu 25 sierpnia 2024r.

25.08.2024r. (niedziela) 15:00 – ok. 24:00 (9 godzin)

oraz imprezy biegowej VII Łabędzi Bieg, która odbędzie się̨ w dniu 12 maja 2024r. na terenie miasta Ścinawa, terenów nadodrzańskich oraz stadionu miejskiego w Ścinawie, w godzinach 09:30 12:00

 • W ramach przedmiotu zamówienia oferent zobowiązany jest do:
 • zabezpieczenia medycznego imprezy masowej (karetka z zespołem w składzie: kierowca + ratownik medyczny, pieszy patrol + ratownik medyczny z wyposażeniem),
 • udzielenia konsultacji i porad medycznych dla osób biorących udział w imprezie oraz widzów znajdujących się̨ na obszarze imprezy, a w razie konieczności transportu do szpitala,
 • wykonania usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości pod-zlecania.
 • Opis wymagań́:
 1. Oferent musi się̨ legitymować przynajmniej 3-letnim doświadczeniem w zabezpieczaniu medycznym imprez masowych, co potwierdza Wykaz zabezpieczonych imprez z podaniem miejsca, terminu i podmiotu, na rzecz którego usługa była świadczona, listy referencyjne
 2. Oferent ma obowiązek złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wymagane zezwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zadań, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

3. Oferta powinna zawierać:

  • nazwę̨ i adres oferenta,
  • łączną̨ cenę̨ netto oraz brutto wykonania usługi,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG lub KRS)
  • zaświadczenia o posiadaniu uprawnień ratowniczych/medycznych osób, które będą̨ zabezpieczały medycznie imprezę̨;
  • dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy oraz telefon kontaktowy.

Oferta powinna być sporządzona w jeżyku polskim, być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę̨ sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta (Załącznik Nr 2 – wzór formularza ofertowego).

4. Kryteria oceny ofert:

 • Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Organizator będzie się̨ kierował niżej podanymi kryteriami:
  1. zaproponowana cena,
  2. dotychczasowe doświadczenia we współpracy w ubiegłych latach,
  3. udokumentowane doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych, referencje.

Organizator oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych ofert. Oferty będą̨ oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferenta w zakresie każdego kryterium.

 • Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu.
 • O wynikach postępowania zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie uczestników.
 1. Termin realizacji zamówienia:
 • 1-2.06.2024r;
 • 19-20.07.2024r;
 • 08.2024r.
 • 05.2024r.
 1. Termin i miejsce złożenia oferty:
 • Oferta powinna być doręczona osobiście albo pocztą tradycyjną na adres Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie, ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa z dopiskiem „Oferta na zabezpieczenie medyczne imprez – Ścinawa 2024” lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@ctik.scinawa.pl do dnia 25.03.2024 roku.
 • Oferty złożone po terminie nie będą̨ rozpatrywane.

Zapytanie zabezpieczenie medyczne

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *