ZAPYTANIE OFERTOWE GASTRONOMIA

Ścinawa, dnia 11 marca 2024r.

Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie

Ul. Kościuszki 1

59-330 Ścinawa

NIP 692 253 78 23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną oraz sprzedaż piwa w czasie imprez plenerowych Ścinawa 2024.

 1. Termin i miejsce realizacji:
 • 1-2 czerwca 2024 r., Dni Ścinawy 2024 – Port Ścinawa
 • 19-20 lipca XV Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą 2024 – Port Ścinawa
 • 25 sierpnia 2024r. – Dożynki Gminne 2024 – Port Ścinawa
 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zaproszenia:

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Anna Podbucka w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie lub telefonicznie pod numerem telefonu (76) 845 79 17.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Oferent zobowiązany jest do obsługi gastronomicznej imprez plenerowych wyszczególnionych w pkt. 1 w zakresie „dużej gastronomii”
– rozumie się przez to sprzedaż dań z grilla, z podgrzewaczy, z kuchni polowej oraz sprzedaż piwa zgodnie z ustawą o imprezach masowych (nie dotyczy Dożynek Gminno – Powiatowych) oraz innych napojów bezalkoholowych na warunkach określonych w umowie będącej załącznikiem do niniejszego zaproszenia. Oferent musi posiadać odpowiednie pozwolenia na prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zaproszenia oraz pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wymagane jest doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych.

 1. Kryterium wyboru oferty:
  – najwyższa oferowana cena,
  – atrakcyjność i różnorodność zaproponowanego menu,
  – doświadczenie w obsłudze gastronomicznej tego typu wydarzeń potwierdzone co najmniej 3 listami referencyjnymi z 2023 r..
 2. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz zawiera najwyższą proponowaną cenę.

Uwaga! zamawiający przeprowadzi negocjacje z firmami, które przedstawią najkorzystniejsze oferty.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki w Ścinawie osobiście lub poczta tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1 w terminie do dnia 25 marca 2024 r.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pisemna akceptacja treści umowy /załącznik do zapytania ofertowego/.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom, które przedstawiły oferty w ramach niniejszego zaproszenia.

Wybrany oferent zobowiązany jest w terminie 2 tygodni, od poinformowania o wyborze Jego oferty (przekazanej pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), do dostarczenia podpisanej umowy do sekretariatu Zamawiającego – Centrum Kultury i Biblioteka w Ścinawie, ul, Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa.

 1. Klauzula informacyjna:

Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego dla celów związanych z zaproszeniem do składania ofert zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej: www.ctik.scinawa.pl w zakładce RODO. Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Anna Podbucka tel. 76 845-79-17

OŚWIADCZENIE gastronomia
UMOWA gastronomia
Zapytanie gastronomia

 

Zatwierdziła

Anna Podbucka

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *