ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO WYDARZEŃ KULTURALNYCH – ŚCINAWA 2019

Ścinawa, dnia 02 kwietnia 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /

1.        DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

ul. Kościuszki 1

59-330 Ścinawa

tel. 76/845-79-17

NIP 692 000 06 74

2.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

               I.       Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprez masowych:

•        „DNI ŚCINAWY”, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2019 roku na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

01.06.2019 r. (sobota)            –           16:00 – ok. 01:00 (9 godzin)

02.06.2019 r. (niedziela)        –           16:00 – ok. 24:00 (8 godzin)

•          „ŚCINAWSKI BLUES NAD ODRĄ”, który odbędzie się w dniach 19-20 lipca 2019r. na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

19.07.2019 r. (piątek)               –           16:00 – ok. 01:00 (9 godzin)

20.07.2019 r. (sobota) –           13:00 – ok. 1:00 (12 godzin)

•        DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE, które odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019r. na terenie ścinawskich błoni przy ulicy Władysława Jagiełły

24.08.2019 r. (sobota)  –           15:00 – ok. 24:00 (9 godzin)

•        POWIATOWE BIEGI PAPIESKIE (impreza niemasowa), które odbędą się w dniu 24 maja 2019r.  na terenie stadionu miejskiego w Ścinawie,

24.5.2019r.(piątek)       –           9:00 – 13:00 (4 godziny)

W ramach przedmiotu zamówienia oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej (karetka z zespołem w składzie:

  • kierowca + ratownik medyczny, pieszy patrol + ratownik medyczny (z  wyposażeniem),
  • udzielenia konsultacji i porad medycznych dla osób biorących udział w imprezie oraz widzów znajdujących się na obszarze imprezy, a w razie konieczności transportu do szpitala,
  • wykonania usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości podzlecania.

3.        OPIS WYMAGAŃ:

1.    Oferent musi legitymować się przynajmniej 3-letnim doświadczeniem w zabezpieczaniu medycznym imprez masowych, co potwierdza Wykaz zabezpieczonych imprez z podaniem miejsca, terminu i podmiotu, na rzecz którego usługa była świadczona, listy referencyjne

2.    Oferent ma obowiązek złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.    Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wymagane zezwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny,  a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zadań o których mowa w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferta powinna zawierać:

•        nazwę i adres oferenta,

•        łączną cenę netto oraz brutto wykonania usługi,

•        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (CEIDG lub KRS)

•        zaświadczenia o posiadaniu uprawnień ratowniczych/medycznych osób, które będą zabezpieczały medycznie imprezę;

•        dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy oraz telefon kontaktowy.

5.        Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta (Załącznik Nr 2 – wzór formularza ofertowego).

4.        KRYTERIA OCENY OFERT:

1.        Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Organizator będzie się kierował niżej podanymi kryteriami:

a)      zaproponowana cena,

b)      dotychczasowe doświadczenia we współpracy w ubiegłych latach

c)      udokumentowane doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych, referencje,

Organizator oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych ofert. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferenta w zakresie każdego kryterium.

2.        Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu.

3.        O wynikach postępowania zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie uczestników.

5.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1-2.06.2019r; 19-20.07.2019r; 24.08.2019r. oraz 24.05.2019r.

6.        TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1.    Oferta powinna być doręczona osobiście albo pocztą tradycyjną na adres  Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa z dopiskiem „Oferta na zabezpieczenie medyczne imprez – Ścinawa 2019” lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@ctik.scinawa.pl   do dnia  19.04.2019 roku.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *