DYKTANDO – ŚCINAWSKI MISTRZ ORTOGRAFII Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

REGULAMIN DYKTANDA O TYTUŁ

„ŚCINAWSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”

 

I Organizator Dyktanda:

            Organizatorem Dyktanda jest Centrum Turystyki i Kultury w  Ścinawie w ramach obchodów    Gminno-Powiatowego Festiwalu „Jesień z Niepodległą”.

            II Cele Dyktanda:

        uczczenie Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę;

        doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej;

        rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego,

        kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych.

III Zasady uczestnictwa:

1.                  W Dyktandzie mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta i Gminy Ścinawa.

2.                  Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest zarejestrowanie się do 11 listopada do godz. 13:45. Zapisów można dokonywać w Biurze  Dyktanda w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie (sekretariat) od 5 listopada 2018 r..

3.                  Dyktando odbędzie się w trzech kategoriach:

  • uczniowie szkół podstawowych,
  • młodzież gimnazjalna oraz uczniowie do 18 roku życia,
  • dorośli.

4.                  Udział w Dyktandzie jest bezpłatny.

5.                  Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

6.                  Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora, złożone z nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytowanych.

7.                  W Dyktandzie nie mogą startować nauczyciele j. polskiego oraz studenci filologii polskiej.

8.                  Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), oraz słowników.

9.                  Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

10.              Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

11.              Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

12.              Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików czyli wielkich liter drukowanych.

13.              Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.

14.              Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

15.              Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie w tym samym dniu ok. godz. 17:30 w CTiK.

16.              Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

17.              Nagrody: Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w każdej kategorii dla laureatów trzech pierwszych miejsc i wyróżnień oraz jedną nagrodę główną dla Ścinawskiego Mistrza Ortografii w Roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski wyłonionego spośród wszystkich uczestników Dyktanda. Każda osoba biorąca udział w Dyktandzie otrzyma pamiątkowy dyplom.

            IV Postanowienia końcowe:

1.                  Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

2.                  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia Dyktanda lub pewnych jego etapów.

3.                  Nagrody muszą być odebrane do końca listopada 2018 roku.

4.                  Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania.

5.                  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: www.ctik.scinawa.pl oraz w sekretariacie CTiK przy ul. Kościuszki 1.

6.                  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

7.                  Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

8.                  Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (imię, nazwisko, adres).

9.                  CTiK w Ścinawie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęćz wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas imprezy dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz umieszczenie na stronach internetowych  i wszystkich możliwych publikacjach, zgodnie z art.81 ust. Z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 880)

ABY POBRAĆ REGULAMIN DYKTANDA KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ

ABY POBRAĆ KARTKĘ ZGŁOSZENIOWĄ DLA NIEPEŁNOLETNICH KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ

ABY POBRAĆ KARTKĘ ZGŁOSZENIOWĄ DLA DOROSŁYCH KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *