ZAPYTANIE OFERTOWE GASTRONOMIA – ŚCINAWA 2019

Ścinawa, dnia 5 kwietnia 2019r.

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Ul. Kościuszki 1

59-330 Ścinawa

NIP 692 000 06 74

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną
oraz sprzedaż piwa w czasie imprez plenerowych Ścinawa 2019

1. Termin i miejsce realizacji:

·         1-2 czerwca 2019 r., Dni Ścinawy 2019 – Port Ścinawa

·         19-21 lipca XII Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą 2019 – Port Ścinawa

·         24 sierpnia 2019r. – Dożynki Gminno-Powiatowe 2019 0- Ścinawskie Błonia

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zaproszenia:

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Przemysław Kulak w siedzibie Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie lub telefonicznie pod numerem telefonu (76) 845 79 17.

3. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Oferent zobowiązany jest do obsługi gastronomicznej imprez plenerowych wyszczególnionych w pkt. 1w zakresie „dużej gastronomii”
– rozumie się przez to sprzedaż dań z grilla, z podgrzewaczy, z kuchni polowej oraz sprzedaż piwa zgodnie z ustawą o imprezach masowych (nie dotyczy Dożynek Gminno- Powiatowych) oraz innych napojów bezalkoholowych na warunkach określonych w umowie będącej załącznikiem do niniejszego zaproszenia. Oferent musi posiadać odpowiednie pozwolenia na prowadzenie działalności zgodnej
z przedmiotem zaproszenia oraz pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wymagane jest doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych.

4. Kryterium wyboru oferty:

a)       najwyższa oferowana cena,

b)       atrakcyjność i różnorodność zaproponowanego menu,

c)        doświadczenie w obsłudze gastronomicznej tego typu wydarzeń.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz zawiera najwyższą proponowaną cenę.

Uwaga! zamawiający przeprowadzi negocjacje z firmami, które przedstawią najkorzystniejsze oferty.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres oferty@ctik.scinawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1 w terminie do dnia 26kwietnia 2019 r.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pisemna akceptacja treści umowy /załącznik do zapytania ofertowego/.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom, które przedstawiły oferty w ramach niniejszego zaproszenia.

Wybrany oferent zobowiązany jest w terminie 2 tygodni, od poinformowania o wyborze Jego oferty (przekazanej pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), do dostarczenia podpisanej umowy do sekretariatu Zamawiającego – Centrum Turystyki
i Kultury w Ścinawie, ul, Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa.

8. Klauzula informacyjna:

Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego dla celów związanych z zaproszeniem
do składania ofert zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej: www.ctik.scinawa.pl w zakładce RODO.
Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Przemysław Kulak tel. 76 845-79-17

 

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *