ZAPYTANIE OFERTOWA OCHRONA 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.03.2022 roku
Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
„Zabezpieczenie osób i mienia podczas koncertów, artystyczno – rozrywkowych oraz imprez masowych 2022)” dotyczy wydarzeń plenerowych: Dni Ścinawy 2022, XIII Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą 2022 oraz Dożynek Gminnych 2022 organizowanych przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Opis przedmiotu

 1.       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w trakcie organizowanych przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie wydarzeń wg następującego harmonogramu:

 a)      DNI ŚCINAWY 2022

 ·           Sobota, 4 czerwca (impreza masowa 1000 osób)

 1600 – 1800 – 10 pracowników ochrony

 2000 – 0300 – 17 pracowników ochrony

 ·           Niedziela, 5 czerwca (impreza masowa 1000 osób)

 1600 – 1800 – 10 pracowników ochrony

 1800 – 2400 – 17 pracowników ochrony

 b)      XIII FESTIWAL ŚCINAWSKI BLUES NAD ODRĄ 2022

 ·         Piątek, 15 lipca (impreza masowa 1000 osób)

 1600 – 1800 – 10 pracowników ochrony

 1800 – 0100 17 pracowników ochrony               

 ·         Sobota, 16 lipca (impreza masowa 1000 osób)

 1200 – 1800 – 10 pracowników ochrony

 1800 – 0000 – 17 pracowników ochrony

 c)       DOŻYNKI GMINNE 2022

 ·         Sobota, 20 sierpnia

 1400 – 0100 – 15 pracowników ochrony

 w zakresie:

 a)      ochrona imprez artystyczno-rozrywkowych, w tym imprez masowych

 b)      ochrona mienia Centrum turystyki i Kultury w Ścinawie oraz mienia osób trzecich,
z których usług Zamawiający korzysta podczas realizacji imprezy

 2.       Zamawiający sukcesywnie będzie dostarczał Wykonawcy istotne informacje dotyczące wydarzeń (pocztą elektroniczną), w którym określone zostaną następujące dane:

I.             Warunki udziału w postępowaniu

 1.       Realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /koncesja/,

 b)      posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 3 referencjami,

 c)       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania – w tym zapewnią obecność podczas imprez wykwalifikowanego strażaka, wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole), która zdolna jest dotrzeć na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania,

 d)      posiadają oddział zlokalizowany nie dalej niż 100 km od Ścinawy,

 e)       posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, w okresie trwania umowy, na kwotę minimum 1.000.000 PLN dla jednej i wszystkich szkód.

 2.       Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

II.            Kryteria wyboru oferty:

 1.       Kryterium najniższej ceny – 100%.

III.            Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1.       Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1, wysłać drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres: oferty@ctik.scinawa.pl w terminie do 31 marca 2022 roku.

 2.       Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:

 a)       stawkę netto oraz brutto za 1 roboczogodzinę

 b)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, o której mowa w pkt. II ust. 1a) zapytania ofertowego

 c)       potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie minimum 3 referencji, o których mowa w pkt. II ust.1b zapytania ofertowego

 d)      oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki, o których mowa w pkt. II ust. 1c) i d) zapytania ofertowego

 e)       potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. II ust.1e) zapytania ofertowego.

 f)       oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

 Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Przemysław Kulak tel. 76 845 79 17

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *