ZAPYTANIE OFERTOWE ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ 2022

Ścinawa, dnia 04 kwietnia 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
ul. Kościuszki 1
59-330 Ścinawa
tel. 76/845-79-17
NIP 692 000 06 74

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I.Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne wydarzeń kulturalnych:
• „V Bieg Łabędzi”, która odbędzie się w dniu 22 maja 2022r. Bieg odbędzie się wyznaczoną trasą ulicami Ścinawy oraz po terenach nadodrzańskich.
22.05.2022r.(niedziela) – 9:30 – 12:30 (3 godziny)
• „DNI ŚCINAWY”(impreza masowa) ,która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2022 roku na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej
04.06.2022 r. (sobota) – 16:00 – ok. 01:00 (9 godzin)
05.06.2022 r. (niedziela) – 16:00 – ok. 24:00 (8 godzin)
• „ŚCINAWSKI BLUES NAD ODRĄ”(impreza masowa) , który odbędzie się w dniach 15-16 lipca 2022r. na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej
15.07.2022 r. (piątek) – 16:00 – ok. 01:00 (9 godzin)
16.07.2022 r. (sobota) – 13:00 – ok. 1:00 (12 godzin)
• DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE, które odbędą się w dniu 20 sierpnia 2022r. na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej
20.08.2022 r. (sobota) – 15:00 – ok. 24:00 (9 godzin)

W ramach przedmiotu zamówienia oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej (karetka z zespołem) w składzie:

• kierowca + ratownik medyczny, pieszy patrol + ratownik medyczny (z wyposażeniem),
• udzielenia konsultacji i porad medycznych dla osób biorących udział w imprezie oraz widzów znajdujących się na obszarze imprezy, a w razie konieczności transportu do szpitala,
• wykonania usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości zlecania wykonania zadania innym podmiotom.
• w przypadku imprezy „V Łabędzi Bieg” wymagana jest obecność lekarza.

3. OPIS WYMAGAŃ:

1. Oferent musi legitymować się przynajmniej 5-letnim doświadczeniem w zabezpieczaniu medycznym imprez masowych, co potwierdza Wykaz zabezpieczonych imprez z podaniem miejsca, terminu i podmiotu, na rzecz którego usługa była świadczona, listy referencyjne
2. Oferent ma obowiązek złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wymagane zezwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zadań o których mowa w zapytaniu ofertowym.
4. Oferta powinna zawierać:

• nazwę i adres oferenta,
• łączną cenę netto oraz brutto wykonania usługi,
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG lub KRS)
• zaświadczenia o posiadaniu uprawnień ratowniczych/medycznych osób, które będą zabezpieczały medycznie imprezę;
• dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy oraz telefon kontaktowy.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta (Załącznik Nr 2 – wzór formularza ofertowego).

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Organizator będzie się kierował niżej podanymi
kryteriami:

a) zaproponowana cena,
b) dotychczasowe doświadczenia we współpracy w ubiegłych latach
c) udokumentowane doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych, referencje, Organizator oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych ofert. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferenta w zakresie każdego kryterium.

2. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem lub ogłoszenie nowego konkursu.
3. O wynikach postępowania zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie
uczestników.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

• 22.05.2022r.;
• 4-5.06.2022r
• 15-16.07.2022r;
• 20.08.2022r.

6. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta powinna być doręczona osobiście, pocztą tradycyjną na adres Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa z dopiskiem Оferta na zabezpieczenie medyczne imprez Ścinawa 2020 lub drogą elektroniczną na adres oferty@ctik.scinawa.pl do dnia 30.04.2022 roku.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *