ZAPYTANIE OFERTOWE TECHNIKA ESTRADOWA 2023

Ścinawa, dnia 11 kwietnia 2023r.

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
Ul. Kościuszki 1
59-330 Ścinawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1 zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną i akustyczno-oświetleniową podczas wydarzeń plenerowych 2023” – Dni Ścinawy 2023, XIV Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą 2023 oraz Dożynki Gminne 2023. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

– wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z transportem, montażem, demontażem, obsługą techniczną, nagłośnieniową i oświetleniową (zgodnie z wymaganiami technicznymi zespołów wymienionych w pkt. 3 niniejszego zapytania) na imprezy plenerowe:

 1. Dni Ścinawy 2023” organizowane zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, które odbędą się w dniach 03-04.06.2023r w Ścinawie.
 2. „XIV Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą 2023” organizowane zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, który odbędzie się w dniach 14-15.07.2023 r. w Ścinawie
 3. „Dożynki Gminne 2023” Impreza, o której mowa odbędzie się w dniu 08.2023 r. w Ścinawie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

 1. scena o wymiarach zgodnych z wymogami technicznymi headliner’a wydarzenia., poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym wyposażoną w atestowane schody, wyposażona zgodnie z riderami Wykonawców.
 2. boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, wykonane np. z gęstej siatki lub lekkiego, gęstego materiału (przy niesprzyjającej i deszczowej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę), tył sceny bezwzględnie wysłonięty materiałem nietransparentnym (lub według wymagań technicznych zespołów) załącznik nr 3
 3. Reżyserka realizatorów nagłośnienia i oświetlenia (FOH) oraz stanowisko monitorowe (MON) – namiot w kolorze czarnym z materiałów odpornych na niesprzyjające warunki atmosferyczne ustawione zgonie z riderami technicznymi zespołów. załącznik nr 3
 4. wymagany jest liniowy system nagłośnieniowy i oświetleniowy, spełniający wymogi riderów zespołów określonych w programie imprezy – z uwagi na szerokość sceny na wydarzeniach 1. oraz 2. Wymagane jest nagłośnienie strefy pod sceną z zastosowaniem kolumn głośnikowych frontfill. załącznik nr 3
 5. 2 mikrofony bezprzewodowe do wyłącznej dyspozycji konferansjera oraz przemawiających gości.
 6. Konstrukcje techniczne oraz wszystkie inne urządzenia użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 7 dni roboczych od dnia wezwania. Zamawiający dysponuje utwardzonym placem do montażu sceny o pow. 20 m x 20 m oraz zabezpieczeniem prądowym o mocy 125 A, 63 A i 32 A.
 1. RAMOWY PROGRAM IMPREZ:

  3-4 czerwca 2023 Dni Ścinawy :
 • Lokalni artyści (sekcje CTiK)
 • Zespół Bluszcz
 • Varius Manx (Headliner)14-15 lipca 2022 Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą
 • Konkurs amatorskich zespołów bluesowych
 • Daro Blues Band27 sierpnia Dożynki gminne
 • Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej
 • Zespół Folklorystyczny Mojęcice
 • Wykonawcy muzyki Disco PoloPróby artystów przewidziano w godzinach porannych każdego dnia, a rozpoczęcie wydarzeń w ramach imprezy około godziny 14:00. Szczegółowy plan imprezy zostanie wysłany przez organizatora na 2 tygodnie przed datą wydarzenia.

4. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. cenę brutto za realizację zamówienia.
 2. Pieczęć firmową, datę sporządzenia, czytelny podpis wykonawcy.
 3. zawierać adres siedziby oferenta, adres email, numer telefonu, numer NIP,
 4. parametry techniczne sprzętu użytego do realizacji zamówienia.
 5. referencje z okresu ostatniego roku kalendarzowego (2022r.)
 6. udokumentowane wykonanie minimum 3(trzech) realizacji z zakresu techniki estradowej na kwotę minimum 30 tyś zł brutto z okresu 2 ostatnich lat kalendarzowych (2021r.-2023r.)
 7. udokumentowane doświadczenie w realizacji z zakresu techniki estradowej Festiwali o charakterze rockowym lub bluesowym (z obecnością zespołów riderowych) z okresu 3 ostatnich lat kalendarzowych (2020r. – 2022r.)
 8. referencje dotyczące wymienionych wyżej usług

5. KRYTERIUM WYBORU:

 1. najniższa cena brutto.
 2. zaproponowane urządzenia, które użyte zostaną do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami Riderami artystów
 3. akceptacja Firmy przez występujących Wykonawców (management oraz zespół techniczny).

 

6. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ:

w terminie do 26.04.2023 r. pocztą tradycyjną lub osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA OBSŁUGA TECHNICZNA 2023”  pod adresem: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pisemna akceptacja treści umowy (załącznik nr 2)
/załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/.

7. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom składającym oferty w ramach niniejszego zaproszenia.

Wybrany oferent zobowiązany jest w terminie 2 tygodni, od poinformowania o wyborze Jego oferty (przekazanej osobiście lub pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),  do dostarczenia podpisanej umowy do sekretariatu Zamawiającego – Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1.

Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Przemysław Kulak tel. (76) 845 79 17.

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 2 Umowa do zapytania

Załącznik nr 4 zapytanie cenowe

zapytanie cenowe

zapytanie technika estradowa

RIDER TECHNICZNY ZESPOŁU VARIUS MANX

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *