ZAPYTANIE OFERTOWE – OCHRONA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.04.2019 roku Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie osób i mienia podczas koncertów, artystyczno – rozrywkowej imprezy masowej)”

Dni Ścinawy 2019 organizowanych przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Opis przedmiotu

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w trakcie organizowanych przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie wydarzenia Dni Ścinawy 2019 wg następującego harmonogramu:

1 czerwca (impreza masowa 1000 osób)

  • 1600 - 1800 – 10 pracowników ochrony
  • 1800 - 0100 – 17 pracowników ochrony

2 czerwca (impreza masowa 1000 osób)

  • 1600 - 1800 – 10 pracowników ochrony
  • 1800 - 2400 – 17 pracowników ochrony

w zakresie:

a)      ochrona imprez artystyczno-rozrywkowych, w tym imprez masowych

b)      ochrona mienia Centrum turystyki i Kultury w Ścinawie oraz mienia osób trzecich, z których usług Zamawiający korzysta podczas realizacji imprezy

2.      Zamawiający sukcesywnie będzie dostarczał Wykonawcy istotne informacje dotyczące wydarzenia (pocztą elektroniczną), w którym określone zostaną następujące dane:

       I.            Warunki udziału w postępowaniu:

1.      Realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /koncesja/,

b)      posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 3 referencjami,

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania – w tym zapewnią obecność podczas imprez wykwalifikowanego strażaka, wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole), która zdolna jest dotrzeć na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania,

d)      posiadają oddział zlokalizowany nie dalej niż 100 km od Ścinawy,

e)      posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, w okresie trwania umowy, na kwotę minimum 1.000.000 PLN dla jednej i wszystkich szkód.

2.      Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

    II.            Kryteria wyboru oferty:

1.      Kryterium najniższej ceny – 100%.

 III.            Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1.      Oferty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1, w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

2.      Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:

a)      stawkę netto oraz brutto za 1 roboczogodzinę

b)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, o której mowa w pkt. II ust. 1a) zapytania ofertowego

c)      potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie minimum 3 referencji, o których mowa w pkt. II ust.1b zapytania ofertowego

d)      oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki, o których mowa w pkt. II ust. 1c) i d) zapytania ofertowego

e)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. II ust.1e) zapytania ofertowego.

f)       oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania.


Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Przemysław Kulak tel. 76 845 79 17

 

Przeczytaj również...