ZAPYTANIE OFERTOWE OCHRONA

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.03.2023 roku
Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie osób i mienia podczas koncertów artystyczno – rozrywkowych oraz imprez masowych 2023)” dotyczy wydarzeń plenerowych: Dni Ścinawy      2023, XIX Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą 2023 oraz Dożynek Gminnych 2023 organizowanych przez Centrum Turystyki              i Kultury w Ścinawie

Opis przedmiotu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w trakcie organizowanych przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie wydarzeń wg następującego harmonogramu:

 1. a)  DNI ŚCINA WY 2023
  • Sobota, 3 czerwca (impreza masowa 1000 osób)

  16:00 – 18:00 – 10 pracowników ochrony

  20:00 – 03:00 – 17 pracowników ochrony

  • Niedziela, 4 czerwca (impreza masowa 1000 osób)

  16:00 – 18:00 – 10 pracowników ochrony
  18:00 – 24:00 – 17 pracowników ochrony

 2. b)  XIX FESTIW AL ŚCINA WSKI BLUES NAD ODRĄ 2023 • Piątek, 14 lipca (impreza masowa 1000 osób)

  16:00 – 18:00 – 10 pracowników ochrony

  18:00 – 01:00 – 17 pracowników ochrony

  • Sobota, 15 lipca (impreza masowa 1000 osób)

  12:00 – 18:00 – 10 pracowników ochrony
  18:00 – 00:00 – 17 pracowników ochrony

 3. c)  DOŻYNKI GMINNE 2023

• Sobota, 27 sierpnia

14:00 – 01:00 – 15 pracowników ochrony
(Podane godziny mogą ulec zmianie, ostatecznie zostaną ustalone między stronami przed każdą z imprez)

w zakresie:
a) ochrona imprez artystyczno-rozrywkowych, w tym imprez masowych
b) ochrona mienia Centrum turystyki i Kultury w Ścinawie oraz mienia osób trzecich, z których usług Zamawiający korzysta podczas realizacji imprezy
2. Zamawiający sukcesywnie będzie dostarczał Wykonawcy istotne informacje dotyczące wydarzeń (pocztą elektroniczną),              w którym określone zostaną następujące dane:

 1. Warunki udziału w postępowaniu
  1. Realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1. a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /koncesja/,
   2. b)  posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez

    masowych poparte minimum 3 referencjami,

   3. c)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

    zadania – w tym zapewnią obecność podczas imprez wykwalifikowanego strażaka, wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole), która zdolna jest dotrzeć na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania,

   4. d)  posiadają oddział zlokalizowany nie dalej niż 100 km od Ścinawy,
   5. e)  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

    gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, w okresie trwania umowy, na kwotę

    minimum 1.000.000 PLN dla jednej i wszystkich szkód.

  2. Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Kryteria wyboru oferty:

1. Kryterium najniższej ceny – 100%.

III. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy

ul. Kościuszki 1, wysłać drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres: oferty@ctik.scinawa.pl w

terminie do 14 kwietnia 2023 roku.
2. Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:

 1. a)  stawkę netto oraz brutto za 1 roboczogodzinę
 2. b)  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, o której mowa w pkt. II ust. 1a)

  zapytania ofertowego

 3. c)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie minimum 3 referencji, o których mowa

  w pkt. II ust.1b zapytania ofertowego

 4. d)  oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki, o których mowa w pkt. II ust. 1c) i d) zapytania

  ofertowego

 5. e)  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa

  w pkt. II ust.1e) zapytania ofertowego.

 6. f)  oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Anna Podbucka oraz Przemysław Kulak tel. 76 845 79 17

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *