ZAPYTANIE OFERTOWE – OCHRONA

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.03.2020 roku
Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
„Zabezpieczenie osób i mienia podczas koncertów, artystyczno – rozrywkowej imprezy masowej)” 
* Dni Ścinawy 2020 organizowanych przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
             *Festiwalu Ścinawskiego Bluesa nad Odrą 2020
oraz imprezy niemasowej:   * Dożynek Gminno-Powiatowych 
 
Opis przedmiotu

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w trakcie organizowanych przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie wydarzeń:
 „Dni Ścinawy 2020” wg następującego harmonogramu: 
5 czerwca (impreza masowa 1000 osób)
1600 - 1800 – 10 pracowników ochrony
1800 - 0100 – 17 pracowników ochrony
6 czerwca (impreza masowa 1000 osób)
1600 - 1800 – 10 pracowników ochrony
1800 - 2400 – 17 pracowników ochrony
         
”Ścinawski Blues nad Odrą” wg następującego harmonogramu:
17 lipca (impreza masowa 1000 osób)
1600 - 1800 – 10 pracowników ochrony
1800 - 0100 17 pracowników ochrony      
18 lipca (impreza masowa 1000 osób)
1200 – 1800  – 10 pracowników ochrony
1800 – 0000  - 17 pracowników ochrony

„Dożynki Gminno-Powiatowe 2020”
29 sierpnia (impreza niemasowa)
1400 -  0100  - 15 pracowników ochrony
 w zakresie:
a)      ochrona imprez artystyczno-rozrywkowych, w tym imprez masowych
b)      ochrona mienia Centrum turystyki i Kultury w Ścinawie oraz mienia osób trzecich, 
z których usług Zamawiający korzysta podczas realizacji imprezy
2.      Zamawiający sukcesywnie będzie dostarczał Wykonawcy istotne informacje dotyczące wydarzenia (pocztą elektroniczną), w którym określone zostaną następujące dane:
       I.            Warunki udziału w postępowaniu
1.      Realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /koncesja/,
b)      posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 3 referencjami,
c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania – w tym zapewnią obecność podczas imprez wykwalifikowanego strażaka, wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole), która zdolna jest dotrzeć na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania,
d)      posiadają oddział zlokalizowany nie dalej niż 100 km od Ścinawy,
e)      posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, w okresie trwania umowy, na kwotę minimum 1.000.000 PLN dla jednej i wszystkich szkód.
2.      Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
    II.            Kryteria wyboru oferty:
1.      Kryterium najniższej ceny – 100%.
 III.            Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1.       Oferty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Centrum Turystyki 
i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1, w terminie do 31 marca 2020 roku.
2.      Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
a)      stawkę netto oraz brutto za 1 roboczogodzinę 
b)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, o której mowa w pkt. II ust. 1a) zapytania ofertowego
c)      potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie minimum 3 referencji, o których mowa w pkt. II ust.1b zapytania ofertowego
d)      oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki, o których mowa w pkt. II ust. 1c) i d) zapytania ofertowego
e)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. II ust.1e) zapytania ofertowego.
f)       oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Anna Podbucka tel. 76 845 79 17 lub 881 500 024

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *