ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO WYDARZEŃ KULTURALNYCH – ŚCINAWA 2020

Ścinawa, dnia 04 marca 2020 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /

 

1.        DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

ul. Kościuszki 1

59-330 Ścinawa

tel. 76/845-79-17

NIP 692   000 06 74

2.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

                     I.Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprez masowych:                                

·        „DNI ŚCINAWY”, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2020 roku na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

05.06.2020 r. (piątek)                      16:00 ok. 01:00 (9 godzin)

06.06.2020 r. (sobota)                      16:00 ok. 24:00 (8 godzin)

·        „ŚCINAWSKI BLUES NAD ODRĄ”, który odbędzie się w dniach 17-18 lipca 2020r.
na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

17.07.2020 r. (piątek)                         16:00 ok. 01:00 (9 godzin)

18.07.2020 r. (sobota)           13:00 ok. 1:00 (12 godzin) 

·        DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE, które odbędą się w dniu 29 sierpnia 2020r.
na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

29.08.2020 r. (sobota)             15:00 ok. 24:00 (9 godzin)

      „V Bieg Łabędzi” (impreza niemasowa),które odbędą się w dniu 24 maja 2020r.  Bieg odbędzie się wyznaczoną trasą ulicami Ścinawy oraz po terenach nadodrzańskich.

24.05.2020r.(niedziela)                       9:00 13:00 (4 godziny)

 

W ramach przedmiotu zamówienia oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej (karetka z zespołem) w składzie:

·        kierowca + ratownik medyczny, pieszy patrol + ratownik medyczny (z  wyposażeniem),

ü  udzielenia konsultacji i porad medycznych dla osób biorących udział w imprezie oraz widzów znajdujących się na obszarze imprezy, a w razie konieczności transportu do szpitala,

ü   wykonania usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości podzlecenia.

 

3.        OPIS WYMAGAŃ:

1.    Oferent musi legitymować się przynajmniej 3-letnim doświadczeniem w zabezpieczaniu medycznym imprez masowych, co potwierdza Wykaz zabezpieczonych imprez z podaniem miejsca, terminu i podmiotu, na rzecz którego usługa była świadczona, listy referencyjne

2.    Oferent ma obowiązek złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.    Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wymagane zezwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny,  a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zadań o których mowa w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferta powinna zawierać:

        nazwę i adres oferenta,

        łączną cenę netto oraz brutto wykonania usługi,

        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (CEIDG lub KRS)

        zaświadczenia o posiadaniu uprawnień ratowniczych/medycznych osób, które będą zabezpieczały medycznie imprezę;

        dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy oraz telefon kontaktowy.

5.        Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta (Załącznik Nr 2 – wzór formularza ofertowego).

4.        KRYTERIA OCENY OFERT:

1.        Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Organizator będzie się kierował niżej podanymi kryteriami:

a)      zaproponowana cena,

b)      dotychczasowe doświadczenia we współpracy w ubiegłych latach

c)      udokumentowane doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych, referencje,

Organizator oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych ofert. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferenta w zakresie każdego kryterium.

2.        Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu.

3.        O wynikach postępowania zamawiający powiadomi telefonicznie lub pisemnie uczestników.

5.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5-6.06.2020r; 17-18.07.2020r; 29.08.2020r. oraz 24.05.2020r.

 

6.        TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1.    Oferta powinna być doręczona osobiście albo pocztą tradycyjną na adres  Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa z dopiskiem „Oferta na zabezpieczenie medyczne imprez – Ścinawa 2020” lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@ctik.scinawa.pl   do dnia  31.03.2020 roku.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Oferent: …………………………………………………………………………………………………………………..                               ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:

zabezpieczenia medycznego imprezy:

·        DNI ŚCINAWY, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2020 roku na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

05.06.2020 r. (piątek)             16:00 ok. 01:00 (9 godzin)

06.06.2020 r. (sobota)           16:00 ok. 24:00 (8 godzin)

·        „ŚCINAWSKI BLUES NAD ODRĄ”, który odbędzie się w dniach 17-18 lipca 2020r.
na terenie
ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

17.07.2020 r. (piątek)                         16:00 ok. 01:00 (9 godzin)

18.07.2020 r. (sobota)           13:00 ok. 1:00 (12 godzin) 

·        DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE, które odbędą się w dniu 29 sierpnia 2020r.
na terenie
ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

29.08.2020 r. (sobota)             15:00 ok. 24:00 (9 godzin)

·        V Bieg Łabędzi(impreza niemasowa),które odbędą się w dniu 24 maja 2020r.  Bieg odbędzie się wyznaczoną trasą ulicami Ścinawy oraz po terenach nadodrzańskich.

24.05.2020r.(niedziela)                       9:00- 13:00 (4 godziny)

oświadczam, że:

·        posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·        posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

·        znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

 

………………………………………

Data i podpis wykonawcy

 

 

Załącznik Nr 2

 

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy/usługi* o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30 tys.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

ul. Kościuszki 1

59-330 Ścinawa

tel. 76/845-79-17

 

II. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

              „DNI ŚCINAWY”, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2020 roku na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

                        05.06.2020 r. (piątek)                       16:00 ok. 01:00 (9 godzin)

                        06.06.2020 r. (sobota)                      16:00 ok. 24:00 (8 godzin)

              „ŚCINAWSKI BLUES NAD ODRĄ”, który odbędzie się w dniach 17-18 lipca 2020r.
na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

17.07.2020 r. (piątek)                         16:00 ok. 01:00 (9 godzin)

18.07.2020 r. (sobota)           13:00 ok. 1:00 (12 godzin)

              DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE, które odbędą się w dniu 29 sierpnia 2020r.
na terenie ścinawskiego portu przy ulicy Rybnej

29.08.2020 r. (sobota)             15:00 ok. 24:00 (9 godzin)

              „V Bieg Łabędzi” (impreza niemasowa),które odbędą się w dniu 24 maja 2020r.  Bieg odbędzie się wyznaczoną trasą ulicami Ścinawy oraz po terenach nadodrzańskich.

24.05.2020r.(niedziela)                       9:00 13:00 (4 godziny)

 

III.                Tryb postępowania: ROZPOZNANIA

IV.               Nazwa i adres WYKONAWCY

 

 

 

                                                   

                        (pieczęć Wykonawcy)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ……………………………. zł

słownie: ……………………………………………………………………. zł

podatek VAT: ……………………………zł

słownie: ……………………………………………………………………..zł

cenę brutto: …………………………… zł

słownie: ……………………………………………………………………..zł

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym

 

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: …………………………………;

b) warunki płatności: ……………………………………………………;

c) okres gwarancji: ………………………………………………………..

Oświadczam, że:

a) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

b) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

1. Ofertę niniejszą składam na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

2. Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie listem) na Formularzu Oferty do dnia  31.03.2020r.

b) Opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Oferta na zabezpieczenie medyczne imprez – Ścinawa 2020”

 

3. Załacznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

a) …………………………………………….

b) …………………………………………….

c) ……………………………………………..

 

 

*) niepotrzebne skreślić

 

 

………………………. dn. ……………………….                                           ……………………………………………..                                                                                                                (podpis i pieczęć)

 

 

 

 

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *