WYKONAJ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ I WYGRAJ!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2019”

1.        Postanowienia ogólne:   

Organizatorem konkursu na kartkę bożonarodzeniową jest

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

 2.        Cele konkursu:

pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

·                     rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej

·                     poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych

·                     prezentacja talentów plastycznych

 3.        Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum ze Ścinawy i gminy w  kategoriach: 

·         kategoria I:   przedszkole;

·          kategoria II:  O- II klasa szkoły podstawowej;

·          kategoria III: III – V klasa szkoły podstawowej;

·          kategoria IV: VI – VIII

·          kategoria V: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie

4.        Warunki uczestnictwa:

·      zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach 21x 30   (kartka formatu A4, nie składana).

·      kartka winna być wykonana w dowolnej technice (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne) , bez życzeń 

·       w konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji i wykonanych przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.

  • jeden uczestnik  może wykonać tylko 1 pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki

 5.        Kryteria oceny

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

– poziom artystyczny wykonanej pracy
– oryginalność,
   

– estetykę wykonania prac,

– pomysłowość, wkład pracy,

– stopień nawiązania do tradycji.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa. Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami, starannie i czytelnie.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie organizatorom oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.

6.        Termin składania prac:

Prace  wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik  do Regulaminu) należy składać do dnia 2 grudnia 2019r. do godz. 16.00 w sekretariacie Centrum Turystyki i Kultury  w Ścinawie, ul. Kościuszki 1 z dopiskiem „Kartka świąteczna”. 

Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem ,,Konkurs plastyczny na świąteczną kartkę bożonarodzeniową” prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej

Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

 7.        Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja wyłoni najciekawsze prace – miejsca od I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienia zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 15 grudnia 2019r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej  CTiK – www.ctik.scinawa.pl  po 6 grudnia 2019 r. Nagrodzone i wyróżnione
w konkursie prace przechodzą na własność organizatora.

Kartki  będą wykorzystane do reprodukowania w celach popularyzatorskich, jako okolicznościowe, promujące CTiK oraz Gminę Ścinawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie CTiK w Ścinawie

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *