VIII Ścinawskie Kaziuki Konkurs „TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”

KONKURS NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Konkurs Kaziukowy 2018r.

TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

 2. Termin nadsyłania prac: 16.03.2018r.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu: 25.03.2018r, podczas „VIII Ścinawskich Kaziuków”

 4. Prezentacja palmy podczas mszy św. o godz. 12.30 w Niedzielę Palmową, a po Mszy św. w CTiK .

§ 2

Przedmiot i cele konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.

 2. Cele konkursu:

 • popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych,

 • pogłębianie więzi z regionem ,

 • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia,

 • rozwijanie kreatywności,

 • pogłębianie umiejętności plastycznych w dziedzinie papieroplastyki,

 • pobudzanie aktywności twórczej.

§ 3

Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych i twórców nieprofesjonalnych, grup nieformalnych, Sołectw.

§ 4

Warunki udziału

 1. Akceptacja Regulaminu Konkursu

 2. Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnej z Regulaminem (ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 3 m)

 3. Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje:

 • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu autora (praca indywidualna)

 • Pełna nazwa stowarzyszenia, koła, adres, numer telefonu (praca zespołowa)

 • W przypadku osób niepełnoletnich, imię i nazwisko opiekuna (praca zespołowa i indywidualna)

 • Określenie regionu, z którego pochodzi wzorzec palmy (np. palma z okolic Płocka; palma wileńska, itp.)

 1. Dostarczenie palmy w terminie do 16.03. 2018 r. do godz. 15.30 do Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie ul. Kościuszki 1.

§ 5

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród

 1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem (wszelkie elementy z tworzyw sztucznych). Pozostałe prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w dniu 25.03.2018r. podczas imprezy „VIII Ścinawskie Kaziuki”.

 1. Przy wyborze tradycyjnej palmy Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:

 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

 • estetyka wykonania

 • walory artystyczne pracy

 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz następujące nagrody:

    • I miejsce – 200 zł

    • II miejsce – 150 zł

    • III miejsce – 100 zł

 1. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 7

Ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 25.03.2018r.

 2. Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście oraz dokonania potwierdzenia odbioru nagrody.

 3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie www.ctik.scinawa.pl w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.

 3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *