[AKTUALIZACJA – PRZEDŁUŻONY TERMIN] OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ PLENEROWYCH W ROKU 2019

Ścinawa, dnia 25 lutego 2019r.

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Ul. Kościuszki 1

59-330 Ścinawa

ZAPYTANIE OFERTOWE


Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul Kościuszki 1 zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną i akustyczno-oświetleniową podczas wydarzeń plenerowych Dni Ścinawy 2019, XII Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą oraz Dożynki Gminne 2019.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

1.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:

– wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z transportem, montażem, demontażem, obsługą techniczną, nagłośnieniową i oświetleniową (zgodnie z wymaganiami technicznymi zespołów wymienionych w pkt. 3 niniejszego zapytania) na imprezy plenerowe:

 1. Dni Ścinawy 2019” organizowane zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, które odbędą się w dniach 01-02.06.2019r. na terenie Portu Ścinawa przy ul. Rybnej w Ścinawie
 2. „XII Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą” organizowane zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, który odbędzie się w dniach 19-20.07.2019 r. na terenie Portu Ścinawa przy ul. Rybnej w Ścinawie
 3. „Dożynki Gminne 2019” Impreza, o której mowa odbędzie się w dniu 24.08.2019 r. na terenie Ścinawskich Błoni przy ul. Królowej Jadwigi lub Portu Ścinawa przy ul. Rybnej (teren zostanie wskazany w późniejszym terminie – brak konieczności postawienia sceny)

2.          WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

  • ·    scena o wymiarach min. 12 m szer. x 10 m gł., poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym wyposażoną w atestowane schody, wyposażona zgodnie z riderami Wykonawców. (Dotyczy wydarzeń 1. Dni Ścinawy 2019 oraz 2. „XII Festiwal   Ścinawski Blues nad Odrą”)
  • ·    boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne, wykonane np. z gęstej siatki lub lekkiego, gęstego materiału (przy niesprzyjającej i deszczowej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę), tył sceny bezwzględnie wysłonięty materiałem nietransparentnym (lub według wymagań technicznych zespołów) załącznik nr 3
  • ·    Reżyserka realizatorów nagłośnienia i oświetlenia (FOH) oraz stanowisko monitorowe (MON) – namiot w kolorze czarnym z materiałów odpornych na niesprzyjające warunki atmosferyczne ustawione zgonie z riderami technicznymi zespołów. załącznik nr 3
  • ·    wymagany jest liniowy system nagłośnieniowy i oświetleniowy, spełniający wymogi riderów zespołów określonych w programie imprezy – z uwagi na szerokość sceny na wydarzeniach 1. oraz 2. Wymagane jest nagłośnienie strefy pod sceną z zastosowaniem kolumn głośnikowych frontfill. załącznik nr 3
  • ·    2 mikrofony bezprzewodowe do wyłącznej dyspozycji konferansjera oraz przemawiających gości.
  • ·    Konstrukcje techniczne oraz wszystkie inne urządzenia użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 7 dni roboczych od dnia wezwania.
  • ·    Zamawiający dysponuje utwardzonym placem do montażu sceny o pow. 20 m x 20 m oraz zabezpieczeniem prądowym o mocy 125 A, 63 A i 32 A.

3.          RAMOWY PROGRAM IMPREZ:

a)       1-2 czerwca 2019 Dni Ścinawy :

 • ·         Lokalni artyści (sekcje CTiK)
 • ·         Szymon Chodyniecki,
 • ·         DJ
 • ·         Janek Samołyk
 • ·         Myslovitz

b)       19-20 lipca 2019 Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą

 • ·         C Major Seven 
 • ·         Blues Menu
 • ·         Caroline & The Lucky Ones 
 • ·         Magda Piskorczyk 
 • ·         Robert Wojciechowski Band 
 • ·         The Swamp Shakers 
 • ·         The BluesBones 

c)        24 września Dożynki gminne

 • ·            Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej
 • ·            Coctail Boys
 • ·            Wykonawcy muzyki Disco Polo

d)       Próby artystów przewidziano w godzinach porannych każdego dnia, a rozpoczęcie wydarzeń w ramach imprezy około godziny 14:00. Szczegółowy plan imprezy zostanie wysłany przez organizatora na 2 tygodnie przed datą wydarzenia.

 

4.     OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 a)       cenę brutto za realizację zamówienia.

 b)       Pieczęć firmową,datę sporządzenia, czytelny podpis wykonawcy.

 c)       zawierać adres siedziby oferenta, adres email, numer telefonu, numer NIP,

 d)       parametry techniczne sprzętu użytego do realizacji zamówienia.

 e)       referencje z okresu ostatniego roku kalendarzowego (2018r.)

 f)        udokumentowane wykonanie minimum 3(trzech) realizacji z zakresu techniki estradowej na kwotę minimum 30 tyś zł brutto z okresu 2 ostatnich lat kalendarzowych (2017r.-2018r.)

 g)       udokumentowane doświadczenie w realizacji z zakresu techniki estradowej Festiwali o charakterze rockowym lub bluesowym (z obecnością zespołów riderowych) z okresu 3 ostatnich lat kalendarzowych (2016r. – 2018r.)

 h)       referencje dotyczące wymienionych wyżej usług

 5.          KRYTERIUM WYBORU:

 1. najniższa cena brutto
 2. zaproponowane urządzenia, które użyte zostaną do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami Riderami artystów
 3. akceptacja Firmy przez występujących Wykonawców (management oraz zespół techniczny).

6.          OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ:
w terminie do 22.03.2019 r. pocztą tradycyjną lub osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA OBSŁUGA TECHNICZNA 2019 pod adresem: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pisemna akceptacja treści umowy (załącznik nr 2)/załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/.

7.          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom składającym  oferty w ramach niniejszego zaproszenia. Wybrany oferent zobowiązany jest w terminie 2 tygodni, od poinformowania o wyborze Jego oferty (przekazanej osobiście lub pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), do dostarczenia podpisanej umowy do sekretariatu Zamawiającego – Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1  

Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Przemysław Kulak tel. (76) 845 79 17.

 

 

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *