OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ PLENEROWYCH W ROKU 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej przedstawiony przedmiot zamówienia:

BUDOWA SCENY, OBSŁUGA SCENY, REALIZACJI NAGŁOŚNIENIA I  OŚWIETLENIA ORAZ WIZUALIZACJI SCENY WRAZ
Z OSŁONIĘCIEM SCENY Z 3 STRON W TRAKCIE TRWANIA WYDARZEŃ KULTURALNYCH W ŚCINAWIE

(DNI ŚCINAWY 2018 , XI FESTIWAL ŚCINAWSKI BLUES NAD ODRĄ 2018, DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE 2018)

 

I.            SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. wykonawca , który zostanie wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty, jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi sceny, nagłośnienia, oświetlenia oraz wizualizacji podczas imprezy
2. wykonawca w ustalonych z Zamawiającym terminach wykona obsługę zgodnie z wymogami następujących zespołów i artystów występujących podczas poszczególnych wydarzeń:

A.      DNI ŚCINAWY 2-3 CZERWCA 2018:

Przedmiot zapytania:

Transport,montaż oraz demontaż urządzeń techniki estradowej, oświetleniowej oraz sceny estradowej wraz z zadaszeniem i podłogą oraz reżyserki FOH i Monitor wg Rideru. Nagłośnienie, oświetlenie, realizacja światła, dźwięku
i wizualizacji sceny osłonięcie sceny z 3 stron czarnym horyzontem scenicznym, przygotowanie 2 namiotów o wymiarach 3×6 m z przeznaczaniem na garderoby.

Realizacja występów gwiazd Dni Ścinawy 2017 zgodnie z Riderami technicznymi artystów:

  • 2 czerwca – Zespół Ogień oraz DANZEL bez ekranu ledowego
  • 3 czerwca – Zespół Feel  z ekranem ledowym wg rideru

B.      XI FESTIWAL ŚCINAWSKI BLUES NAD ODRĄ 2018 Z ZESPOŁEM VOO VOO  13 -14 lipca 2018:

Przedmiot zapytania:

Transport,montaż oraz demontaż urządzeń techniki estradowej, oświetleniowej oraz sceny estradowej wraz z zadaszeniem i podłogą oraz reżyserki FOH i Monitor. Nagłośnienie, oświetlenie, realizacja światła i dźwięku, osłonięcie sceny z 3 stron czarnym horyzontem scenicznym, przygotowanie 2 namiotów o wymiarach 3×6 m z przeznaczaniem na garderoby.

Realizacja występów XI Festiwalu Ścinawski Blues nad Odrą 2018 zgodnie z Riderami technicznymi artystów:

Voo Voo, George Dyer Band, Nocna Zmiana Bluesa, Hot Lips, Daro Blues Band, Martyna Jakubowicz

C.      DOŻYNKI GMINNE 26 SIERPNIA 2018:

Przedmiot zapytania:

Transport,montaż oraz demontaż urządzeń techniki estradowej, oświetleniowej reżyserki FOH. Nagłośnienie, oświetlenie, realizacja światła i dźwięku, osłonięcie sceny z 3 stron czarnym horyzontem scenicznym, przygotowanie 2 namiotów o wymiarach 3×6 m z przeznaczaniem na garderoby.

Realizacja występów gwiazd Dożynek Gminnych zgodnie z Riderami technicznymi artystów:

·      Happy End

·      Szula

·      Long & Junior

 3. wymogiem koniecznym do podpisania umowy z wykonawcą obsługę techniczną podczas w.w. będzie pisemna zgoda artystów i zespołów występujących podczas obsługiwanych wydarzeń
4. zamawiający na czas trwania wydarzeń kulturalnych w terminach 3-4 czerwca oraz 20 sierpnia zapewni zadaszoną scenę, zgodnie z wymogami artystów, oraz obsługę uprawnionego do wykonywania czynności elektryka,
5. wykonawca zobowiązuje się do przygotowania zadaszenia na potrzeby reżyserki (FOH)
6. wykonawca w razie konieczności postawi wieże głośnikowe typu lahyer we własnym zakresie
7. wykonawca zapewni 2 garderoby na potrzeby artystów występujących na imprezie (wymiary 3×6 lub większe)
8. wykonawca zapewni horyzonty służące do osłonięcia sceny z 3 stron
9. wykonawca zapewni najazdy kablowe w miejscach ruchu pieszych, na terenie sceny i korytarza do reżyserki
11. wykonawca posiadać będzie wszelkie niezbędne certyfikaty, zaświadczenie i dokumenty dotyczące prowadzonej przez siebie działalności i dotyczące przedmiotu zamówienia.
12. zamawiający zapewni wybranemu oferentowi miejsce realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przyczyn niepozwalających na bezpośredni dojazd do miejsca realizacji zamówienia Zamawiający wskaże inne miejsce
z możliwością dojazdu, znajdujące się możliwie jak najbliżej miejsca realizacji zamówienia.

 II.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.         Oferta powinna być przygotowana zgodnie wymogami zamawiającego.

2.         Zaoferowana cena powinna uwzględniać cenę zamówionej obsługi wraz z transportem urządzeń na miejsce wydarzenia, każdy z oferentów winien wyszczególnić urządzenia których użyje do realizacji przedsięwzięcia oraz podać ich ilość.

3.         Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z podaniem wartości usługi netto oraz brutto z uszczegółowieniem każdego z trzech terminów wydarzeń będących przedmiotem zapytania (Kosztorys musi zawierać koszty poszczególnych wydarzeń wynikający z ilość użytych urządzeń, czasu trwania wydarzenia i stopnia skomplikowania usługi). 

4.         Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonane w walucie PLN.

III.            MIEJSCE ORAZ TERMIN DOSTARCZENIA OFERT

1.         Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2018r. na adres email: oferty@ctik.scinawa.pl
lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

2.         Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić wszystkich Wykonawców.

3.         Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę bez podania przyczyny.

4.         W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert. 

IV.               OCENA OFERT

1.         Kryterium – Cena oferty, zaproponowane urządzenia, złożoność oferty.

2.         Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który zaproponuje najbardziej korzystną ofertę.

3.         W przypadku nie wybrania oferty (brak ofert lub odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

V.            INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

1.         O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkie podmioty które złożyły ofertę.

2.         Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu  niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

VI.            PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1.         Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2.         Oferta zostanie złożona po terminie opisanym w niniejszym zapytaniu.

3.         Wykonawca nie przedstawi potrzebnych zezwoleń do wykonania przedmiotu umowy.

4.         Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

VII.            UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena złożonych ofert przekroczy kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

 


 

 

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *