KONKURS PLASTYCZNY KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2018

 

ABY POBRAĆ REGULAMIN KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ

ABY POBRAĆ KARTKĘ ZGŁOSZENIOWĄ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2018”

1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu na kartkę bożonarodzeniową jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ścinawa.

 2. Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej
 • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych
 • prezentacja talentów plastycznych

 3. Uczestnicy:  

 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ścinawa.

 • kategoria I przedszkole
 • kategoria II: O-II klasa szkoły podstawowej
 • kategoria III: III-V klasa szkoły podstawowej
 • kategoria IV: VI-VIII klasa SP i oraz gimnazjum
 • kategoria V: dorośli niepełnosprawni

 4. Warunki uczestnictwa:

 • zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach 21 x 30 (kartka formatu A4, nie składana).
 • kartka winna być wykonana w dowolnej technice (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne), bez życzeń
 • w konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji i wykonanych przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.
 •  jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki
 • w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe
 • kartki nie mogą być przestrzenne.

 5. Kryteria oceny:

 Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:poziom artystyczny wykonanej pracy

 • oryginalność
 • estetykę wykonania prac
 • pomysłowość
 • wkład pracy
 • stopień nawiązania do tradycji

 6. Termin składania prac:

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 16.00 do sekretariatu Centrum Turystyki i Kultury  w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, w kopercie opatrzonej hasłem KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2018”.

Prace należy składać w estetycznej formie. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

 7. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Komisja wyłoni miejsca od I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział w konkursie.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 09 grudnia 2018 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.
 • Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej  CTiK – www.ctik.scinawa.pl po 10 grudnia 2018 r.

  8. Informacje dodatkowe:

 • udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację zgłoszonych do konkursu kartek oraz ich zdjęć.
 • CTiK w Ścinawie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęćz wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas imprezy dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz umieszczenie na stronach internetowych i wszystkich możliwych publikacjach, zgodnie z art.81 ust. Z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 880)
 • kartki  będą wykorzystane do reprodukowania w celach popularyzatorskich, w formie okolicznościowej, promującej CTiK oraz Gminę Ścinawa
 • nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechodzą na własność Organizatora
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie
 • sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator
 • regulamin oraz karty zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie CTiK.
 • szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeniowe można uzyskać w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1. Więcej informacji pod numerem telefonu: 76 845 79 17.

 Zapraszamy do udziału w konkursie

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *