KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ – ŚCINAWA 2020

Ścinawa, dnia 12 marca 2020r.

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Ul. Kościuszki 1

59-330 Ścinawa

NIP 692 000 06 74

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną
oraz sprzedaż piwa w czasie imprez plenerowych Ścinawa 2020

1. Termin i miejsce realizacji:

·         5-6 czerwca 2020 r., Dni Ścinawy 2020 – Port Ścinawa

·         17-19 lipca XIII Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą 2020 – Port Ścinawa

·         29 sierpnia 2020r. – Dożynki Gminno-Powiatowe 2020 – Port Ścinawa

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zaproszenia:

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Przemysław Kulak w siedzibie Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie lub telefonicznie pod numerem telefonu (76) 845 79 17.

3. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Oferent zobowiązany jest do obsługi gastronomicznej imprez plenerowych wyszczególnionych w pkt. 1w zakresie „dużej gastronomii”
– rozumie się przez to sprzedaż dań z grilla, z podgrzewaczy, z kuchni polowej oraz sprzedaż piwa zgodnie z ustawą o imprezach masowych (nie dotyczy Dożynek Gminno- Powiatowych) oraz innych napojów bezalkoholowych na warunkach określonych w umowie będącej załącznikiem do niniejszego zaproszenia. Oferent musi posiadać odpowiednie pozwolenia na prowadzenie działalności zgodnej
z przedmiotem zaproszenia oraz pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wymagane jest doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych.

4. Kryterium wyboru oferty:

a)       najwyższa oferowana cena,

b)       atrakcyjność i różnorodność zaproponowanego menu,

c)        doświadczenie w obsłudze gastronomicznej tego typu wydarzeń potwierdzone co najmniej 3 listami referencyjnymi z 2019r..

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz zawiera najwyższą proponowaną cenę.

Uwaga! zamawiający przeprowadzi negocjacje z firmami, które przedstawią najkorzystniejsze oferty.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres oferty@ctik.scinawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1 w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pisemna akceptacja treści umowy /załącznik do zapytania ofertowego/.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom, które przedstawiły oferty w ramach niniejszego zaproszenia.

Wybrany oferent zobowiązany jest w terminie 2 tygodni, od poinformowania o wyborze Jego oferty (przekazanej pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), do dostarczenia podpisanej umowy do sekretariatu Zamawiającego – Centrum Turystyki
i Kultury w Ścinawie, ul, Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa.

8. Klauzula informacyjna:

Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego dla celów związanych z zaproszeniem
do składania ofert zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej: www.ctik.scinawa.pl w zakładce RODO.
Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Przemysław Kulak tel. 76 845-79-17

 

 

 

                                                                                                                                              Zatwierdziła

                                                                                                                                                                                                                                                                                Anna Podbucka

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *