KONKURS KARTKA WIELKANOCNA – ZROBIONA LEPSZA NIŻ KUPIONA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:
„KARTKA WIELKANOCNA 2022 ZROBIONA LEPSZA NIŻ KUPIONA”
1. ORGANIZATOR
Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
2. TEMAT:
Kartka okolicznościowa „Święta Wielkanocne”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
3. CEL:
Propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
4. UCZESTNICY:
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 3-14 z terenu Gminy Ścinawa i zorganizowany zostanie w 3 kategoriach wiekowych:
 I dzieci w wieku 3-6 lat
 II dzieci w wieku 7-9 lat
 III dzieci w wieku 10-12 lat
 IV dzieci w wieku 13-14 lat
5. WARUNKI KONKURSU
 Każdy uczestnik może nadesłać 1 kartkę;
 Autorem kartki może być tylko jedna osoba;
 Technika wykonania prac jest dowolna;
 Format kartki nie może być mniejszy niż A5 i nie większy niż A4;
 Każda kartka musi posiadać na odwrocie trwale zamieszczone dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
 Kartki, na których nie będzie w/w danych nie zostaną ocenione prze jury.
6. TERMIN:
Prace należy dostarczyć do Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie ul. Kościuszki do dnia 1 kwietnia 2022 roku.
7. NAGRODA
W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję, która wyłoni laureatów konkursu.
 Prace przechodzą na własność organizatora, który ma prawo wykorzystać je jako Kartki Świąteczne jednostek gminnych oraz jako materiał do wystawy świątecznej.
 Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.ctik.scinawa.pl
 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 kwietnia podczas 10. Jubileuszowych Ścinawskich Kaziuków.
 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
9. USTALENIA DODATKOWE
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do prac, przetwarzanie danych osobowych autorów prac, a także wykorzystanie wizerunku autorów prac dla potrzeb organizacji i promocji konkursu.
 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *