KONKURS – KARTKA WIELKANOCNA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

 KARTKA WIELKANOCNA ZROBIONA LEPSZA NIŻ KUPIONA 2021”

ORGANIZATOR:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

TEMAT:

Kartka okolicznościowa „Święta Wielkanocne”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz symbolu Świąt Wielkiej Nocy w postaci kartki świątecznej.

CEL:

Propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

UCZESTNICY:

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ścinawa.

Konkurs zorganizowany zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

I dzieci w wieku 3-5 lat (Przedszkole)

II dzieci w wieku 6-8lat (Klasy 0 – II SP)

III dzieci w wieku 9-11lat (Klasy III – V SP)

IV młodzież w wieku 12-14 lat (Klasy VI – VIII SP)

WARUNKI KONKURSU:

·       Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  jedną  pracę;

·       Autorem kartki może być tylko jedna osoba;

·       Technika wykonania prac jest dowolna (wyklucza się stosowanie  technik przestrzennych – naklejania makaronów itp. Elementy te uniemożliwiają późniejsza reprodukcję poprzez skanowanie);

·       Format kartki nie może być mniejszy niż A5 i nie większy niż A4;

·       Każda kartka musi posiadać na odwrocie trwale zamieszczone dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

·       Kartki, na których nie będzie w/w danych nie zostaną ocenione przez jury.

TERMIN:

Prace należy dostarczyć do Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie ul Kościuszki 1, do 17 marca 2021.

NAGRODA:

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·       Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję, która wyłoni laureatów konkursu.

·       Prace przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo wykorzystać je jako kartki świąteczne jednostek gminnych  oraz jako materiał do wystawy świątecznej.

·       Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

·       Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.ctik.scinawa.pl oraz stronie Fanpage na portalu Fecbook.com/CTiKScinawa

·       Organizator nie zwraca prac.

USTALENIA DODATKOWE:

·       Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do prac, przetwarzanie danych osobowych Autorów prac, a także wykorzystanie wizerunku Autorów prac dla potrzeb organizacji i promocji konkursu.

·       Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

·       Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *