KONKURS – KARTKA BOŻONARODZENIOWA!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2020”

 1.        Postanowienia ogólne:    
 Organizatorem konkursu na kartkę bożonarodzeniową jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

 2.        Cele konkursu:
 ·                     Pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 ·                     Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.
 ·                     Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych.
 ·                     Prezentacja talentów plastycznych.
 3.        Uczestnicy: 
 W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych w kategoriach:  
·                       Kategoria I: przedszkole;
·                       Kategoria II: O- II klasa szkoły podstawowej;
·                       Kategoria III: III - V klasa szkoły podstawowej;
·                       Kategoria IV: VI – VIII klasa szkoły podstawowej;
·                       Kategoria V: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie

4.        Warunki uczestnictwa:
                  ·                       Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach 21x 30 (kartka formatu A4, nie składana).
                  ·                       Kartka winna być wykonana w dowolnej technice (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne), bez życzeń.
                  ·                      W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji i wykonanych przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.
                    ·                      Jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki

 5.        Kryteria oceny
 Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:
-             poziom artystyczny wykonanej pracy
-            oryginalność,   
-            estetykę wykonania prac,
-            pomysłowość, wkład pracy, 
-            stopień nawiązania do tradycji. 
 Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, kategoria. Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami, starannie i czytelnie. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie organizatorom oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. 

6.        Termin składania prac:
 Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) należy składać do dnia 30 listopada 2020r. do godz. 15.00 w sekretariacie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1 z dopiskiem "Kartka świąteczna".  

 Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs plastyczny na świąteczną kartkę bożonarodzeniową'' prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

7.        Rozstrzygnięcie konkursu:

 Komisja wyłoni najciekawsze prace – miejsca od I do III w każdej kategorii oraz wyróżnienia zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 04 grudnia 2020r.. 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej CTiK – www.ctik.scinawa.pl Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechodzą na własność organizatora. Kartki będą wykorzystane do reprodukowania w celach popularyzatorskich, jako okolicznościowe, promujące CTiK oraz Gminę Ścinawa. 

 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie CTiK w Ścinawie 

 Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *