KONKURS ARTYSTYCZNY – MOJA PALMA WIELKANOCNA

Konkurs Kaziukowy

MOJA PALMA WIELKANOCNA 2022r.”

        I.            Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem konkursu jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

2.      Termin dostarczenia prac: 06.04.2022r.

3.      Rozstrzygnięcie konkursu: 10.04.2022r, podczas „10. Jubileuszowych Ścinawskich Kaziuków”

      II.            Przedmiot i cele konkursu

1.      Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.

2.      Cele konkursu:

 ·         pogłębianie więzi z regionem ,

 ·         pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej oraz materiałów, technik jej wykonania i form zdobienia,

 ·         rozwijanie kreatywności,

 ·         pogłębianie umiejętności plastycznych w dziedzinie papieroplastyki,

 ·         pobudzanie aktywności twórczej.

     III.            Uczestnicy

 1.      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, twórców nieprofesjonalnych oraz grup nieformalnych.

 IV.            Warunki udziału

 1.      Akceptacja Regulaminu Konkursu

 2.      Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnej z Regulaminem (ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 3 m)

 3.      Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje:

 ·         Imię i nazwisko, adres, numer telefonu autora (praca indywidualna)

 ·         Pełna nazwa stowarzyszenia, koła, adres, numer telefonu (praca zespołowa)

 ·         W przypadku osób niepełnoletnich, imię i nazwisko opiekuna (praca zespołowa i indywidualna)

 ·         Określenie regionu, z którego pochodzi wzorzec palmy (np. palma z okolic Płocka; palma wileńska, itp.)

 4.      Dostarczenie palmy w terminie do 06.04.2022r. do godz. 15.30 do Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie ul. Kościuszki 1.

 V.            Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród

 1.        Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.
Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne
z regulaminem (wszelkie elementy z tworzyw sztucznych). Pozostałe prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w dniu 10.04.2022r. podczas imprezy
„10.  Jubileuszowe Ścinawskie Kaziuki”.

 2.      Przy wyborze tradycyjnej palmy Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:

 ·         dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

 ·         estetyka wykonania

 ·         walory artystyczne pracy

 3.      Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody.

 4.      Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

    VI.            Ogłoszenie wyników

 1.      Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.04.2022r. podczas 10. Jubileuszowych Ścinawskich Kaziuków.

 2.      Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście oraz dokonania potwierdzenia odbioru nagrody.

 3.      Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie www.ctik.scinawa.pl w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 VII.            Postanowienia końcowe

1.      Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

2.      Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.

3.      Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *