KARTKA WIELKANOCNA 2023 – KONKURS PLASTYCZNY

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: „KARTKA WIELKANOCNA 2023 ZROBIONA LEPSZA NIŻ KUPIONA”

 1. ORGANIZATOR

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

 1. TEMAT:

Kartka okolicznościowa „Święta Wielkanocne”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.

 1. CEL:

Propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 1. UCZESTNICY:

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 3-14 z terenu Gminy Ścinawa i zorganizowany zostanie w 3 kategoriach wiekowych:

 • I dzieci w wieku 3-6 lat
 • II dzieci w wieku 7-9 lat
 • III dzieci w wieku 10-12 lat
 • IV dzieci w wieku 13-14 lat
 1. WARUNKI KONKURSU
 • Każdy uczestnik może nadesłać 1 kartkę;
 • Autorem kartki może być tylko jedna osoba;
 • Technika wykonania prac jest dowolna;
 • Format kartki nie może być mniejszy niż A5 i nie większy niż A4;
 • Każda kartka musi posiadać na odwrocie trwale zamieszczone dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
 • Kartki, na których nie będzie w/w danych nie zostaną ocenione prze jury.
 1. TERMIN:

Prace należy dostarczyć do Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie ul. Kościuszki
do dnia 22 marca 2023 roku.

 1. NAGRODA

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję, która wyłoni laureatów konkursu.
 • Prace przechodzą na własność organizatora, który ma prawo wykorzystać je jako Kartki Świąteczne jednostek gminnych oraz jako materiał do wystawy świątecznej.
 • Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie ctik.scinawa.pl
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 2 kwietnia podczas 11. Ścinawskich Kaziuków.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 1. USTALENIA DODATKOWE
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do prac, przetwarzanie danych osobowych autorów prac, a także wykorzystanie wizerunku autorów prac dla potrzeb organizacji
  i promocji konkursu.
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

  DO POBRANIA

 • Kartka Wielkanocna 2023 – Karta zgłoszenia
 • Kartka Wielkanocna 2023 – REGULAMIN KONKURSU

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *