CTiK

Switch to desktop Register Login

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres:
Joanna Męcik

Telefon komórkowy: CTiK Tel. (76)845 79 17

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr tel. (76) 845 79 17 lub adresem e-mail kadry@ctik.scinawa.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO), tj. na podstawie zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zajęć w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ścinawie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)                 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)                 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)                  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d)                 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)                 prawo do przenoszenia danych;

f)                  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.